Αγάπην δε μη έχω,γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον : Καλή Λαμπρή-Χριστός Ανέστη

Αγάπην δε μη έχω,γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον

Trois Couleurs-Bleu-τρία χρώματα η ” μπλε” η λυρική ταινία του Krzysztof Kieslowski, από τις καλύτερες που μας έχει αφήσει ο μεγάλος αυτός κινηματογραφιστής.
Στην ταινία κυριαρχεί η αγάπη,
η γενεσιουργός αγάπη,
η αγάπη της λύτρωσης,της απελευθέρωσης και της
κάθαρσης.
Μαζί με τον Krzysztof Kieślowski  ο άλλος μεγάλος Πολωνός ο Zbigniew Preisner.
Ο αυτοδίδακτος μεγάλος καλλιτέχνης δημιουργεί και ταιριάζει τέλεια τη μουσική με την ταινία
χαρίζοντάς μας συγκίνηση,
αγαλλίαση,
γαλήνη,
και
ελπίδα.
Ολοκληρώνοντας το μεγάλο του έργο ο Zbigniew Preisner επιλέγει τον ύμνο της αγάπης, με στίχους από την Προς Κορινθίους επιστολή του Απόστολου Παύλου και τη χορωδία να το ερμηνεύει στην ελληνική γλώσσα!
Οι στίχοι που έχει επιλέξει ο Zbigniew Preisner από τον ύμνο της αγάπης είναι με τα κόκκινα γράμματα:
Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι’ εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη.

thalia –botanologia.gr

Share: